Statut

Tekst jednolity wg stanu na dzień 18 maja 2017 r.

STATUT NIEPUBLICZNEJ SPECJALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ARKA NOEGO”

utworzonej przez Fundację „ARKA NOEGO” w Katowicach

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1.         Statut określa nazwę szkoły podstawowej założonej przez Fundację „Arka Noego” w Katowicach dla niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, cele i zadania szkoły, sposoby wykonywania zadań, osobę prowadzącą, organy szkoły i ich kompetencje oraz organizację szkoły.

2.         Podstawa prawna statutu:

a)         ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. poz.59) i wydane do tej ustawy akty wykonawcze,

b)         ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

c)         rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie warunków organizowania  kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach  (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489),

d)        rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, z  pózn. zm.),

e)         rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.),

f)         ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr. 231, poz. 1375 z póżn. zm.),

g)         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78 poz. 483.)

h)         Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 XI 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),

i)         rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w  sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),
j)         rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562),
k)         rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324),

l)          rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U z 2012 r. poz. 997),

m)       rozporządzeniu MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 23. poz.225 z późn. zm.),

n)         rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204.),

o)        rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624).
3.                  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

a)         statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut,

b)         ustawie – należy przez to rozumieć ustawę – Prawo oświatowe, o której mowa w ust. 2 lit. a.,

c)         osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć Fundację Arka Noego w Katowicach wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000471634,

d)         nauczycielu – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych Szkoły,

e)         rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły,

f)         szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową „Arka Noego” w Katowicach.

4.         Ilekroć statut przyznaje pewne kompetencję osobie prowadzącej, czynności podejmowane są przez organ reprezentujący osobę prowadzącą.

 

§ 2

1.         Ustala się nazwę szkoły: Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Arka Noego”.

2.         Określa się typ szkoły: ośmioletnia szkoła podstawowa, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

3.         Szkoła ma swoją siedzibę w Katowicach, przy ul. Gromadzkiej nr 59.

4.         Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy w brzmieniu: NSSP „Arka Noego” w Katowicach.

5.         Na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz rodzaj niepełnosprawności uczniów.

 

§ 3

1.         Szkoła prowadzi działalność oświatowo – rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2.         Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzoną przez osobę prowadzącą.

3.         Osoba prowadząca Szkołę zapewnia warunki umożliwiające pełną realizację programów nauczania.

4.         Osoba prowadząca Szkołę działa w następującym zakresie:

a)         uchwala i wprowadza zmiany do statutu Szkoły,

b)         powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły i Wicedyrektora,

c)         podejmuje decyzję w sprawach finansowych,

d)         zawiesza i uchyla uchwały, zarządzenia, decyzje organów Szkoły w sytuacjach przewidzianych statutem,

e)         rozpoznaje odwołania od uchwał, zarządzeń i decyzji organów Szkoły w sytuacjach przewidzianych statutem.

 

§ 4

1.         Działalność Szkoły nie ma charakteru zarobkowego.

2.         Szkoła jest finansowana z dotacji budżetowych i innych opłat, a także ze środków osoby prowadzącej i darowizn.

 

§ 5

1.         Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza Szkoły prowadzona jest w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i  Konwencji o Prawach Dziecka.

2.         Prowadzony program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (w przypadku uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim) i podstawę programową kształcenia ogólnego  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych,  wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.         Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznej  szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie  w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4.         Nauka w Szkole trwa 8 lat. Pierwszy etap kształcenia może być wydłużony o 1 rok, a drugi etap kształcenia może być wydłużony o 2 lata. Mogą do niej uczęszczać dzieci od 7 roku życia, a w przypadkach prawem przewidzianych również od 6 roku życia. Zasady odroczenia obowiązku szkolnego oraz wcześniejszego rozpoczęcia nauki reguluje Ustawa.

5.         Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Śląski  Kurator Oświaty.

 

§ 6

1.         Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest Szkoła.

2.         Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest Dyrektor Szkoły.

3.         Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły są zatrudniani zgodnie z Kodeksem Pracy, Kartą Nauczyciela w zakresie o którym mowa w art. 91b ust. 2  oraz decyzjami osoby prowadzącej.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

 

§ 7

1.         Celem Szkoły jest edukacja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, tworzenie uczniom warunków pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz przygotowanie ich do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym.

2.         Celem edukacji  uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go stosownie do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, aby:

a)         mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie;

b)          zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

c)         był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie decydowania o sobie;

d)         mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności.

3.         Celem edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim jest niezależnie od celów wskazanych w ust. 2 także :

a)        przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,

b)         zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

c)         kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

§ 8

Do zadań Szkoły należy realizacja programów nauczania o których mowa §5 ust. 2, a także:

a)         tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, nawiązania pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem,

b)         dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego,

c)         rozwijanie u ucznia motywacji do porozumiewania się z drugą osobą (rówieśnikiem, dorosłym), komunikowania potrzeb i stanów emocjonalnych,

d)         tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych,

e)         wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności związanych z samoobsługą, budzenie chęci pomocy innym,

f)         tworzenie sytuacji wychowawczych umożliwiających doświadczanie relacji społecznych, przygotowanie do pełnienia ról społecznych, wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych z pełnionymi rolami,

g)         uczenie zasad współżycia społecznego (w szczególności pomoc sąsiedzka i inne zachowania prospołeczne, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, uprzejmość i życzliwość),

h)         kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

i)          uczenie umiejętności kierowania swoim postępowaniem, rozwijanie umiejętności dokonywania wyboru i budzenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, uczenie obowiązkowości i kształtowanie niezależności uczuciowej,

j)         tworzenie sytuacji sprzyjających poznawaniu otoczenia, w którym przebywa uczeń, instytucji i obiektów, z których będzie w przyszłości korzystał,

k)         umożliwianie uczniowi udziału w różnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury, uczenie przy tym wyrażania swoich przeżyć i emocji,

l)         przybliżanie tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju,

m)       umożliwianie poznawania środowiska przyrodniczego, budzenie zainteresowania i szacunku dla otaczającej przyrody i wychowanie do życia w harmonii z przyrodą,

n)         wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej uczniów, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego,

o)         tworzenie warunków do uprawiania przez uczniów różnych dyscyplin sportu, udziału w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie,

p)         tworzenie warunków do zdobywania umiejętności technicznych i wykorzystywania ich w różnych sytuacjach życiowych,

r)         umożliwianie korzystania z urządzeń technicznych, ułatwiających funkcjonowanie w życiu,

s)         zapewnienie uczniowi udziału w różnych zajęciach rewalidacyjnych wspierających rozwój i mających wpływ na możliwości kształcenia ogólnego oraz realizację treści podstawy programowej. Zajęcia rewalidacyjne są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i są prowadzone w celu:

– wspomagania rozwoju u ucznia,

– rozwijania psychofizycznej sprawności ucznia oraz zdolności do odniesienia sukcesu,

– rozwijania zainteresowań (w szczególności muzycznych, teatralnych, tanecznych, śpiewu i sportowych), sprawności manualnej oraz zdolności plastycznych,

– usprawniania funkcjonowania ucznia oraz jego kondycji fizycznej,

– wspomagania samodzielności społecznej,

– wdrażania do aktywności ruchowej i kształtowania umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji.

 

§ 9

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:

a)         stworzenie uczniom warunków do nauki, wypoczynku i rozrywki odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,

b)         umożliwianie uczniom uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych określonych w ramowym planie nauczania,

c)         zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

d)         organizowanie  innowacyjnej działalności pedagogicznej polegającej na stosowaniu nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, mającą na celu poszerzenie lub modyfikację celów i treści kształcenia, wychowania i opieki (w realizacji nauczania i rehabilitacji Szkoła jest otwarta na niekonwencjonalne metody edukacji i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosowanych w kraju i za granicą),

e)         zapewnienie uczniom opieki w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

f)         ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

g)          współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną w zakresie pomocy uczniom w problemach rozwojowych oraz organizowanie zajęć specjalistycznych,

h)         udzielanie nauczycielom pomocy,

i)         współpracę z rodzicami i instytucjami wspomagającymi proces edukacyjno-wychowawczy,

j)         integrowanie uczniów ze środowiskiem osób pełnosprawnych.

 

§ 10

1.         Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole polega na:

a)         diagnozowaniu środowiska ucznia,

b)         rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb i możliwości ich zaspokojenia,

c)         rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d)        organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

e)         prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,  nauczycieli i rodziców,

f)         wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

g)         udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,

h)         wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

i)        podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.         Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest zorganizowana w formie:

a)         zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,

b)         porad dla uczniów,

c)         porad, konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

 

§ 11

1.         Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w sprawach kształcenia, wychowania i opieki, udziela rodzicom w tym zakresie wszechstronnej pomocy w wychowywaniu niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i przygotowywaniu ich do samodzielnego życia.

2.         W celu zapewnienia najlepszych warunków rozwoju uczniów rodzice dziecka zobowiązani są do współpracy ze Szkołą polegającą w szczególności na:

a)         stosowaniu się do zaleceń wynikających z programów edukacyjno – rehabilitacyjnych,

b)         współpracy z Dyrektorem Szkoły,

c)         współpracy z wychowawcą oraz nauczycielami przedmiotowymi,

d)         współpracy ze specjalistami,

e)         udzielaniu informacji dot. sytuacji rodzinnej i materialnej dziecka,

f)         terminowego przedkładania wymaganych dokumentów,

g)         udzielanie informacji o zmieniającym sie stanie zdrowia dziecka i pobieranych lekach,

h)         do odebrania dziecka ze Szkoły w przypadku jego złego stanu zdrowia.

3.          W ciągu roku szkolnego organizuje się spotkania z rodzicami uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. Wychowawca klasy ma prawo do zwołania zebrania rodziców w dowolnym czasie po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły.

4.         Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach klasowych  i  ogólnoszkolnych.

5.         Na pierwszych spotkaniach wychowawcy zapoznają rodziców z podstawą programową oraz podręcznikami obowiązującymi uczniów, a także z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

6.         Szkoła zapewnia każdemu rodzicowi możliwość uzyskania:

a)         informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce, wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,

b)         informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka,

c)         informacji na temat wewnątrzszkolnego systemu oceniania  i treści edukacyjnych realizowanych w danym oddziale.

7.         W sprawach edukacyjno-wychowawczych nie cierpiących zwłoki, Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami określonego ucznia.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

 

§ 12

1.         Organami Szkoły są:

a)         Dyrektor,

b)         Wicedyrektor,

c)         Rada Pedagogiczna,

2.         Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek 1/5 członków organu zarządza się głosowanie tajne.

3.         Posiedzenia organów są protokołowane.

4.         Opinie organów Szkoły w sprawach określonych statutem, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni pod rygorem ich pominięcia. Nieuwzględnienie opinii organu Szkoły wymaga uzasadnienia.

5.         Uchwały, zarządzenia i decyzje organów Szkoły winny być udostępniane uczniom i rodzicom. Organy Szkoły informują osobę prowadzącą,  o treści podjętych uchwał, zarządzeń i decyzji oraz udzielają sobie wzajemnych informacji w terminie 14 dni od dnia ich powzięcia.

6.         Uchwały, zarządzenia i decyzje organów Szkoły sprzeczne ze statutem, innymi przepisami prawa, niesprawiedliwe lub rażąco sprzeczne z interesem Szkoły i ucznia mogą być zawieszone lub uchylone przez osobę prowadzącą. O zawieszeniu lub uchyleniu uchwały osoba prowadząca niezwłocznie powiadamia organ Szkoły, który uchwałę lub zarządzenie podjął.

 

§ 13

1.         Dyrektor i Wicedyrektor kierują działalnością Szkoły i reprezentują ją na zewnątrz w zakresie powierzonych im kompetencji o których mowa w §14 ust. 2 i §18 ust. 2.

 

Dyrektor

§ 14

1.         Osoba prowadząca Szkołę powołuje i odwołuje Dyrektora Szkoły na pięcioletnią kadencję.

2.         Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

a)         sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

b)         sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychicznego,

c)         realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich  kompetencji przewidzianych statutem,

d)          wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

e)         zapewnianie właściwej organizacji i przebiegu sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

f)         opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły jak: arkusz organizacyjny, tygodniowy rozkład zajęć, plan pracy szkoły,

g)         opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

h)         wybór i zatrudnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

i)          przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej,

j)          zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy,

k)         prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, zapewnienie bezpieczeństwa pieczęci, druków ścisłego zarachowania,

l)          podejmowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów, w przypadkach przewidzianych statutem,

m)       wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

n)         zatwierdzanie proponowanych przez nauczycieli innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania,  eksperymentów pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania,

o)         wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz niezastrzeżonych do kompetencji innych organów szkoły.

2.         Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i jest odpowiedzialny w szczególności za:

a)         dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły,

b)         realizację zadań wynikających z przepisów prawa, zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i osoby prowadzącej Szkołę, a także uchwał Rady Pedagogicznej,

c)         zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

3.         Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych  niezgodnie z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą Szkołę, która może zawiesić lub uchylić uchwałę.

 

§ 15

1.         Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Wicedyrektorem, Radą Pedagogiczną.

2.         W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor lub  inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez osobę prowadzącą.

3.         Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły.

 

§ 16

1.         Organ prowadzący może odwołać Dyrektora, w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków,  o których mowa w niniejszym statucie.

2.         Odwołanie Dyrektora wymaga uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 17

1.         Dyrektor może brać udział w posiedzeniach organów osoby prowadzącej dotyczących spraw Szkoły i posiedzeniach organów Szkoły.

2.         Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu społeczności szkolnej lub rodziców zwoływanych przez organy Szkoły, nauczycieli lub osobę prowadzącą.

 

Wicedyrektor

§ 18

Osoba prowadząca Szkołę powołuje i odwołuje Wicedyrektora na pięcioletnią kadencję.
Do kompetencji Wicedyrektora należą sprawy o charakterze finansowo-prawno-organizacyjnym, w tym w szczególności:
dysponowanie środkami finansowymi Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły,
gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe jego wykorzystanie, jeżeli zostanie utworzony,
zapewnienie zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.
Organ prowadzący może odwołać Wicedyrektora, w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków,  o których mowa w niniejszym statucie.
Odwołanie Wicedyrektora wymaga uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna

§ 19

1.        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem opiniodawczo – doradczym odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje.

2.         W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy uczący w szkole nauczyciele oraz Dyrektor.

3.         Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

 

§ 20

1.         Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy

a)         zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

b)         podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)         ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

d)         opiniowanie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników,

e)         podejmowanie uchwał w sprawie  skreślenia ucznia z listy uczniów.

2.        Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)         organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

b)         propozycję Dyrektora lub wniosek osoby prowadzącej o skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach przewidzianych w § 49 ust. 1 pkt b i c,

c)         propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

d)         propozycję nauczycieli w zakresie stosowania przez nich innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania, eksperymentów pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania.

 

§ 21

1.         Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach.

2.         Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

3.          Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, osoby prowadzącej Szkołę albo na wniosek co najmniej 1/4 członków Rady Pedagogicznej.

4.         W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoba prowadząca szkołę oraz osoby zapraszane przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą lub na wniosek Rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

5.         Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, co najmniej na 7 dni przed planowanym zebraniem. W sprawach nagłych, nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący Rady Pedagogicznej może zwołać zebranie bez zachowania wymagań przewidzianych zdaniem poprzedzającym.

6.         Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

Zasady współpracy organów

§ 22

1.        Organy Szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania uchwał,  zarządzeń i decyzji w ramach swoich kompetencji.

2.         Organy są obowiązane do współdziałania ze sobą w sprawach dotyczących Szkoły w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły.

3.         Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora, Wicedyrektora, osoby prowadzącej, Rady Pedagogicznej, a także poprzez umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym i innych informacji na tablicy ogłoszeń.

 

§ 23

Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga osoba prowadząca na wniosek organu lub organów uczestniczących w sporze i po uzyskaniu ich stanowisk w sprawie,  w terminie 30 dni.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY I NAUCZANIA

§ 24

1.         Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza osoba prowadząca Szkołę do 30 maja danego roku.

2.         Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.         Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

4.         W Szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień pracy.

5.         W Szkole obowiązują terminy rozpoczęcia i kończenia przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych przerw w nauce zgodnie rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 25

1.         Nauka w Szkole odbywa się w oparciu o pracę w oddziałach i nauczanie indywidualne.

2.         Liczba uczniów w oddziale:

a)         dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim wynosi od 4 do 8 uczniów,

b)         dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym  wynosi od 4 do 8 uczniów,

3.         W przypadku, gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale o którym mowa w ust. 2 lit. a  występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

4.         W uzasadnionych przypadkach, za zgodą osoby prowadzącej liczba uczniów w oddziale może być mniejsza od liczby określonej w ust. 2 i 3.

5.         W uzasadnionych przypadkach szkoła organizuje zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych oddziałów szkoły podstawowej, stanowiącym klasę łączoną. Łączna liczba uczniów w takiej klasie musi mieścić się w granicach normy ustalonej dla odpowiedniego oddziału.

6.         W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego

 

§ 26

1.         Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.         Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

3.         O godz. 11.55 rozpoczyna się długa przerwa obiadowa, trwająca 35 minut.

 

§ 27

1.         Nauczyciel ma prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie metodami (koncepcjami) nauczania. Stosowanie innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania,  eksperymentów pedagogicznych, a także autorskich programów nauczania wymaga  uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej oraz zatwierdzenia  Dyrektora.

2.         Jeżeli wdrożenie określonej metody  nauczania,  eksperymentu pedagogicznego lub autorskiego programu nauczania wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi, wymagana jest dodatkowo zgoda osoby prowadzącej.

 

§ 28

1.         Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,  obowiązujące w szkołach publicznych.

2.         Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej, a także dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.         Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)         stopień celujący – 6,

2)         stopień bardzo dobry – 5,

3)         stopień dobry – 4,

4)         stopień dostateczny – 3,

5)         stopień dopuszczający – 2,

6)         stopień niedostateczny – 1.

4.         Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych o której mowa w ust. 2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

5.         Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie.

6.         Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej, a także dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7.         Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)          wzorowe,

2)          bardzo dobre,

3)          dobre,

4)          poprawne,

5)          nieodpowiednie,

6)          naganne.

8.         Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a)         oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b)         promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

9.         Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

10.       Uczniom kończącym Szkołę wydaje sie świadectwa ukończenia szkoły na drukach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 29

1.         Szkoła może prowadzić stołówkę zapewniając uczniom spożycie ciepłego  posiłku w czasie przerwy obiadowej.

2.         Osoba prowadząca ustala zasady odpłatności za posiłek dla ucznia na podstawie kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłku.

 

§ 30

1.         Dla realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej  wśród rodziców, Szkoła może prowadzić bibliotekę szkolną.

2.         Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły, rodzice, a także inne osoby za zgodą Dyrektora.

3.         Godziny pracy biblioteki ustalane są corocznie z uwzględnieniem szkolnego rozkładu zajęć, tak aby umożliwić wszystkim uczniom systematyczny dostęp do księgozbioru. Czas pracy biblioteki szkolnej ustala Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

4.         Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i  wypożyczanie ich.

5.         Nauczyciel Bibliotekarz odpowiedzialny jest za:

a)         właściwe wykorzystanie i stan księgozbioru,

b)         zgodne z zasadami pracy bibliotecznej prowadzenie dokumentacji,

c)         gromadzenie czasopism,

d)         udostępnianie zasobów,

e)         propagowanie czytelnictwa,

f)         zaopatrzenie w podręczniki szkolne.

 

§ 31

1.         Uczeń powinien być przyprowadzany i odbierany ze szkoły przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, która zapewni pełne bezpieczeństwo ucznia zgodnie z  planem zajęć i organizacją dnia.

2.         Rodzic po przyprowadzeniu ucznia do Szkoły powierza go pod opiekę nauczycielowi.

3.         Szkoła może organizować uczniom bezpieczny  transport do Szkoły i ze Szkoły poprzez funkcjonowanie autobusu szkolnego.

 

§ 32

1.         Dla uczniów, którzy muszą lub powinni dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do Szkoły, Szkoła może prowadzić świetlicę.

2.         Świetlica sprawuje w szkole funkcję opiekuńczo-wychowawcze, prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie mniej wychowanków niż oddział klasowy.

 

§ 33

1.         Szkoła utrzymuje w należytym stanie pomieszczenia i urządzenia służące do realizacji zadań Szkoły zgodnie z ustawą, a ponadto może utworzyć:

– gabinet pielęgniarki szkolnej,

– gabinet logopedyczny,

– gabinet psychologa i pedagoga szkolnego.

2.         W pomieszczeniach Szkoły organizuje się szatnie umożliwiające uczniom  pozostawienie wierzchniego okrycia i  obuwia, a także  części podręczników i przyborów szkolnych.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

§ 34

1.         W Szkole zatrudnia się:

a)         pracowników pedagogicznych (nauczycieli, wychowawcę świetlicy),

b)         pracowników niepedagogicznych (w szczególności  administracyjnych oraz obsługowych).

2.         Stosunek zatrudnienia z nauczycielami i pozostałymi pracownikami Szkoły nawiązuje  Dyrektor na podstawie umowy na czas nieokreślony lub na czas określony (umowa o pracę, umowa zlecenie).

3.         Nauczyciele Szkoły muszą odznaczać się wysokimi kwalifikacjami oraz odpowiednią postawą etyczno–moralną.

 

Nauczyciel

§ 35

1.         Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, rewalidacyjną i opiekuńczą oraz  jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także:

a)         odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów w czasie sprawowania nad nimi opieki, prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem w działaniach  rewalidacyjnych ustaleń wynikających z badań medycznych, psychologicznych,  pedagogicznych oraz własnych obserwacji,

b)         wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, rozwija ich zdolności oraz zainteresowania,

c)         systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzenia każdej z form procesu dydaktyczno-wychowawczego, rehabilitacyjnego i rewalidacyjnego,

d)         bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia postępy uczniów w nauce i nabywaniu umiejętności zgodnie z  obowiązującym w szkole system nauczania,

e)        udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich przyczyn,

f)         dba o pomoce naukowe i sprzęt,

g)         bierze aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

h)         doskonali umiejętności pedagogiczne przez samokształcenie i udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

i)          współpracuje z rodzicami uczniów oraz wychowawcami klas,

j)         organizuje i prowadzi prace społeczno-użyteczne na rzecz Szkoły,

k)         wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku,

l)          realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby  i zainteresowania uczniów,

m)        wypełnia zadania opiekuńcze i wychowawcze podczas wycieczek szkolnych i wyjść grupowych poza teren szkoły,

n)        prowadzi terminowo i właściwie dokumentację pracy pedagogicznej,

o)         niezwłocznie informuje rodziców o trudnościach i zagrożeniach dotyczących rozwoju psychofizycznego dziecka,

p)         jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej.

2.         W sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją nauczyciel ma obowiązek postępować zgodnie z ustalonymi w szkole procedurami postępowania umieszczonymi w szkolnym programie profilaktyki.

3.         W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw między lekcjami nauczyciele pełnią dyżury według opracowanego harmonogramu, zgodnie z zasadami  organizacyjno-porządkowymi obowiązującymi w szkole.

 

§ 36

Nauczyciel ma prawo do:

a)         uzyskania w swojej pracy pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej,

b)         stosowania innowacyjnych metod (koncepcji) nauczania,  eksperymentów pedagogicznych oraz autorskich programów nauczania zgodnie z § 28 statutu,

c)         korzystania ze sprzętu i pomocy naukowych Szkoły oraz własnych.

 

§ 37

1.         Nauczyciele danego przedmiotu, nauczyciele grupy przedmiotów lub nauczyciele specjaliści mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2.         Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu.

3.         Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a)         zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania metod prowadzenia rewalidacji i rehabilitacji,

b)         organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

c)         współdziałanie w organizowaniu pracowni, gabinetów specjalistycznych (rehabilitacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych itp.), a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

d)         wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

e)         wspólne przygotowywanie diagnoz interdyscyplinarnych oraz projektowanie wspólnych działań rewalidacyjno- rehabilitacyjnych skierowanych na ucznia.

 

Wychowawca klasy

§ 38

1.         Dyrektor Szkoły  powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.

2.         Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach I – III.

3.         Na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzy lub powierzył zadanie wychowawcy maja możliwość wpływania rodzice uczniów.

4.         Rodzice uczniów danego oddziału, mogą wystąpić do Dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy.  Dyrektor  rozstrzyga wniosek  w terminie 14 dni.

5.         Dyrektor Szkoły może  również dokonać zmiany wychowawcy w przypadku:

a)         przeniesienia nauczyciela do innej placówki lub przydziału nowych czynności uniemożliwiających wykonywanie tego zadania,

b)         długotrwałej nieobecności nauczyciela,

c)         rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcje wychowawcy,

d)         urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego,

e)         braku efektów pracy wychowawczej,

f)         nie wywiązywania sie z zadań wychowawcy, określonych statutem szkoły,

g)         na wniosek samego wychowawcy.

6.         Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról w życiu dorosłym, a w szczególności:

a)         otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,

b)         planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących oddział,

c)         ustalenie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c)         współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale,

d)         utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci, form pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenie ich w sprawy oddziału i Szkoły,

e)         współdziałanie z lekarzem i innymi specjalistami świadczącymi  kwalifikowaną pomoc uczniom,

f)         wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy,  w tym prowadzenie i dbanie o systematyczne uzupełnianie dziennika lekcyjnego, kontrolowanie wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny bieżące, oceny końcowe), wypełnianie arkuszy ocen, wypisywanie świadectw i sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących oddziału,

g)         prowadzenie i dokumentowanie na piśmie (przynajmniej 2 razy w roku) obserwacji rozwoju psychofizycznego ucznia,

j)          zapoznanie się z warunkami życia i funkcjonowania swoich wychowanków,

k)         utrzymywanie systematycznego i częstego kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

l)          współpracowanie z pedagogiem szkolnym, psychologiem i poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

m)        udzielanie porad w zakresie możliwości dalszego rozwoju ucznia,

n)         kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,

o)         uczestniczenie w zebraniach klasowych i konsultacjach z rodzicami,

p)         zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa.

 

§ 39

1.         Jeżeli wymagają tego potrzeby uczniów, Dyrektor może zatrudniać w Szkole specjalistów jako pracowników pedagogicznych lub niepedagogicznych  (w zależności od ich wykształcenia) w tym w szczególności pedagoga, psychologa, logopedę, rehabilitanta.

2.         W przypadku zatrudnienia specjalistów do zakresu ich obowiązków stosuje się  przepisy § 41-43.

 

Psycholog (pedagog)

§ 40

1.         Psycholog (pedagog) szkolny  przeprowadza i formułuje diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia celem ustalenia prognozy i kierunku rozwoju oraz sporządzenia planu wspomagania rozwoju ucznia. W tym celu :

a)         gromadzi, zapoznaje się i analizuje dotychczasową dokumentację rozwoju ucznia,

b)         przeprowadza wywiad z rodzicami ucznia,

c)         wykonuje badania testowe i eksperymentalne odpowiednio dostosowane do możliwości komunikacji i aktualnych dyspozycji ucznia.

2.         Psycholog (pedagog) uczestniczy w zajęciach grup szkolnych, zajęciach rehabilitacyjnych i indywidualnych w celu obserwacji zachowania ucznia w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

3.         Psycholog (pedagog) współpracuje z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie:

a)         ustalenia linii postępowania wychowawczego z uczniem,

b)         terapii zaburzeń ucznia,

c)         konstruowania planów indywidualnej pracy z uczniem,

d)         konstruowania programów zajęć terapeutycznych grupowych,

e)         wspomagania nauczycieli w ich kontaktach z rodzicami,

f)         dokumentacji współpracy w dzienniku psychologa.

4.         Psycholog (pedagog) współpracuje z rodzicami przekazując im rzetelną wiedzę na temat rozwoju i możliwości psychofizycznych ucznia, prowadząc dyskusje na interesujące rodziców tematy z zakresu wychowania i rozwoju dziecka, a w przypadku wątpliwości i problemów natury wychowawczej, a także trudności w funkcjonowaniu rodziny udziela pomocy psychologicznej rodzicom.

5.         Psycholog (pedagog) przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi poradniami specjalistycznymi.

 

Logopeda

§ 41

1.         Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

a)         diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

b)          prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

c)          podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

d)         wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.         Logopeda przekazuje rodzicom uczniów rzetelną wiedzę na temat rozwoju mowy dziecka i postępów bądź regresu w terapii w czasie konsultacji.

3.         Logopeda aktywnie włącza rodziców w proces terapii ucznia oraz przeprowadza instruktaż.

 

Rehabilitant

§ 42

Rehabilitant obejmuje opieką wszystkich uczniów w szkole, którzy wymagają jego pomocy i prowadzi własne obserwacje dziecka na terenie grupy i w kontaktach indywidualnych, a także:

a)         konstruuje program terapii w oparciu o pisemne skierowania i wskazówki lekarza specjalisty,

b)         prowadzi indywidualne i grupowe  ćwiczenia rehabilitacyjne wybraną metodą terapii według swoich kwalifikacji, wiedzy i umiejętności,

c)         prowadzi odpowiednią dokumentację,

d)         prowadzi rozmowy i wywiady z rodzicami dziecka w celu dokonania rzetelnej diagnozy dziecka, jego postępów lub regresu w rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej,

e)         aktywnie włącza rodziców w proces rehabilitacji dziecka udzielając im stosownego  instruktażu,

f)         współpracuje z ośrodkami specjalistycznymi i doskonali swoje umiejętności zawodowe.

 

Pomoc nauczyciela

§ 43

1.         W oddziałach szkolnych można zatrudniać pomoc nauczyciela.

2.         Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:

a)         spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do uczniów głównie w zakresie higieny osobistej i ubierania,

b)         uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela i pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu.

 

Pozostali pracownicy

§ 44

1.         Pracownicy niepedagogiczni  są zobowiązani w szczególności do :

a)         sumiennego i starannego wykonywania swoich obowiązków oraz poleceń Dyrektora Szkoły,

b)         przestrzegania czasu pracy ustalonego w Szkole,

c)         przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz porządku i regulaminów ustalonych w szkole,

d)         dbania o dobre imię i mienie Szkoły,

e)         zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących uczniów szkoły, a mogących naruszyć dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców.

2.         Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

a)         pracy w warunkach zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)         urlopu wypoczynkowego w wymiarze przewidzianym przez Kodeks Pracy, a który powinien być wykorzystany w czasie ferii letnich lub zimowych zgodnie z planem urlopów.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY NABORU

§ 45

Uczniami Szkoły mogą być dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, a także  dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

§ 46

1.         Do klasy pierwszej mogą być przyjmowane na wniosek rodziców dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bądź inną poradnię specjalistyczną.

2.         Do klasy programowo wyższej mogą być przyjmowani:

a)         dotychczasowi uczniowie Szkoły na podstawie pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych określonych przez wewnątrzszkolny system oceniania, a także

b)         na wniosek rodziców,  dzieci nie będące dotychczasowymi uczniami Szkoły, po przedłożeniu  świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu (potwierdzonej kserokopii) arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, stosownie do liczby wolnych miejsc.

3.         Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej lub do klasy programowo wyższej w przypadku o którym mowa w ust. 2 pkt b  podejmuje  Komisja Kwalifikacyjna (zwana dalej Komisją).

4.         W skład Komisji wchodzi:

a)         Dyrektor lub Wicedyrektor,

b)         nauczyciel wskazany przez Dyrektora,

c)         przedstawiciel osoby prowadzącej.

5.         Komisja przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu do Szkoły kieruje się przede wszystkim:

a)         dobrem dziecka ubiegającym się o przyjęcie do Szkoły,

b)         dobrem wszystkich uczniów Szkoły,

c)         możliwościami Szkoły w zakresie zapewnienia prawidłowego nauczania i funkcjonowania Szkoły.

4.         Komisja podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły po przedłożeniu przez rodziców dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 i po odbyciu rozmowy  z dzieckiem i jego rodzicami.

5.         Komisja przekazuje rodzicom dziecka informację o podjętej decyzji w terminie 14 dni od dnia przeprowadzonej rozmowy. W przypadku decyzji negatywnej Komisja obowiązana jest sporządzić uzasadnienie, a rodzice mogą w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wystąpić z  wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Komisji podjęta w wyniku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 47

1.         Uczeń ma prawo w szczególności do:

a)         właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i opieki podczas zajęć szkolnych, zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej,

b)         opieki wychowawczej i warunków pobytu  w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

c)         sprawiedliwej i obiektywnej oceny swoich osiągnięć i postępów w nauce,

d)         szczególnie życzliwego i godnego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym przez pracowników Szkoły,

e)         uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez Szkołę,

f)         korzystania ze wszystkich pomieszczeń i wyposażenia Szkoły zgodnie z ich przeznaczeniem,

g)         reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

h)         udziału w życiu  Szkoły w miarę swoich potrzeb i możliwości.

2.         Uczeń ma obowiązek:

a)         systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

b)         dbać o bezpieczeństwo i higienę własną i innych uczniów,

c)         dbać o dobre imię i mienie Szkoły,

d)         podporządkowywać się regulaminom i prawom obowiązującym w Szkole, a także poleceniom pracowników szkoły,

e)         być życzliwym dla otoczenia, pomagać słabszym, sprawy sporne rozwiązywać w porozumieniu z wychowawcą klasy,

f)          wyłączać telefon  komórkowy i inne urządzeń podobne w czasie trwania zajęć szkolnych; w przypadku gdy uczeń nie podporządkuje się tym wymogom, nauczyciel może zabrać urządzenia w depozyt i przekazać rodzicom po ich osobistym zgłoszeniu się do Szkoły,

g)         szanować innych uczniów i nie stosować wobec nich przemocy.

3.         Nieobecność w zajęciach szkolnych może być usprawiedliwiona poprzez przedłożenie w terminie tygodnia od dnia zakończenia nieobecności pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez jednego z rodziców lub  zaświadczenia lekarskiego.

 

§ 48

1.         Uczeń może być skreślony z listy uczniów:

a)         w przypadku ciężkiego naruszenia przez ucznia postanowień statutu lub obowiązków ucznia,

b)         w przypadku, gdy uczeń w sposób powtarzający stwarza poważne zagrożenia dla swojego życia i zdrowia, a także dla zdrowia i życia innych uczniów i pracowników Szkoły.

2.         Decyzję w sprawie skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor, na podstawie uchwały  Rady Pedagogicznej.

3.         Rodzice ucznia mogą odwołać się od decyzji Dyrektora, o której mowa w ust.2, do właściwego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty powiadomienia ich o decyzji Dyrektora.

4.         Odwołanie wstrzymuje wykonalność decyzji Dyrektora.

 

§ 49

1.         Nagrody i kary są częścią składową procesu rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie (system wzmocnień pozytywnych).

2.         Za rzetelną naukę, pracę i wzorową postawę uczeń może uzyskać następujące nagrody i wyróżnienia:

a)         ustną lub pisemną pochwałę wychowawcy klasy,

b)         ustną lub pisemną pochwałę Dyrektora Szkoły,

c)         dyplom,

d)         list gratulacyjny dla rodziców, książkę  lub inny upominek.

3.         Za naganną postawę i nieprzestrzeganie statutu Szkoły uczeń może być ukarany:

a)         pisemną lub ustną naganą nauczyciela lub wychowawcy klasy,

b)         pisemną lub ustną naganą dyrektora Szkoły.

4.         Informację o udzielonej karze nauczyciel lub wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

5.         Wychowawca informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej karze.

6.         Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni od powiadomienia:

a)         do Dyrektora Szkoły w przypadku kary wymierzonej przez nauczyciela lub wychowawcę,

b)         do osoby prowadzącej Szkołę w przypadku kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły.

7.         Wskazane w poprzednim ustępie organy podejmują decyzję w przedmiocie kary w terminie 14 dni od daty wniesienia odwołania, utrzymując w mocy wymierzona karę lub ją uchylając.

 

ROZDZIAŁ VIII

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU

NARUSZENIA PRAW UCZNIA

§ 50

1.         W przypadku naruszenia praw ucznia rodzicom  przysługuje prawo złożenia pisemnej skargi do Dyrektora szkoły.

2.         Dyrektor szkoły po rozpoznaniu sprawy podejmuje decyzję w przedmiocie skargi informując jednocześnie o prawie odwołania do osoby prowadzącej Szkołę w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

3.         Decyzja osoby prowadzącej jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 51

1.         Statut Szkoły może zostać zmieniony przez osobę prowadzącą z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora, Rady Pedagogicznej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2.         Przed zmianą statutu osoba prowadząca powinna zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.

3.         Zasięgnięcie opinii, o której mowa w ust. 2 nie jest konieczne, jeżeli zmiana statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 52

1.         Osoba prowadząca ma prawo rozwiązać Szkołę przed końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców, Kuratora Oświaty oraz władze Starostwa Powiatowego na terenie, którego jest położona Szkoła.

2.         Osoba prowadząca  przekazuje dokumentacje przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

§ 53

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 54

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzyga się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Osoba prowadząca:

Magdalena Skorupa-Grajner

Prezes Zarządu Fundacji Arka Noego

Przejdź do paska narzędzi