Akty prawne

Komentarz – nowe przepisy wykonawcze oraz projekty, które opublikowano w kwietniu 2017 r.

W kwietniu 2017 r. opublikowano dużą ilość przepisów wykonawczych do ustaw organizujących funkcjonowanie oświaty polskiej ale także sporo projektów rozporządzeń.
Są to rozporządzenia oparte na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i oczywiście ustawę – Prawo oświatowe.
Należy pamiętać, ze przez najbliższe lata będzie trzeba stosować przepisy wywodzące się z trzech ustaw aby móc zorganizować proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy uczniom starego i nowego systemu oświaty.

 1. Poniżej proponuję przegląd wydanych przepisów wykonawczych:
 2. 3 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 709 rozporządzenie MKiDN z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego– jest to akt prawny oparty na art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, który wszedł w życie 4 kwietnia 2017 r.,
 3. 21 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 818 rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum – jest to akt prawny oparty na art. 366 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, który wszedł w życie 22 kwietnia 2017 r.,
 4. 28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 857rozporządzenie MKiDN z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych– jest to akt prawny oparty na art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, który wszedł w życie 29 kwietnia 2017 r.,
 5. 28 kwietnia 2017 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 860 rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach– jest to akt prawny oparty na art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, który wchodzi w życie 1 września 2017 r.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 9 maja 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 4 maja 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 28 kwietnia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 25 kwietnia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 20 kwietnia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 14 kwietnia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

 

Obowiązujący 14 kwietnia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 12 kwietnia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 12 kwietnia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 31 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 29 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 28 marca 2017

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Interpretacja

 Komentarz – szkolnictwo sportowe od 1 września 2017 r.

29 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 671 rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego – wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zastępuje ono rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

 1. Zmieniono definicje szkolnictwa sportowego (między innymi brak wskazania, w których klasach rozpoczyna się kształcenie o charakterze sportowym – powyższe ma wynikać z zatwierdzonych programów szkolenia):
 2. Oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, dla dzieci i młodzieży w oddziale sportowym i w oddziale mistrzostwa sportowego są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w jednym lub kilku sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu:
  a) w oddziale sportowym dla co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia – zmniejszenie liczby uczniów w oddziale sportowym w kolejnych latach nie powoduje utraty statusu oddziału sportowego,
  b) w oddziale mistrzostwa sportowego liczba uczniów jest uzależniona od możliwości zebrania uczniów o zbliżonym poziomie sportowym,
  c) oddziały mistrzostwa sportowego mogą być tworzone w szkołach sportowych.

 

Obowiązujący27 marca 2017

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 24 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący 23 marca 2017

Treść aktu prawnego

Obowiązujący22 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący21 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący17 marca 2017

Problemy dyrektorów 5 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący17 marca 2017

Problemy dyrektorów 5 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący17 marca 2017

Problemy dyrektorów 4 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący16 marca 2017

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący14 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

 Komentarz – nowe przepisy wykonawcze, które opublikowano do końca marca 2017 r.

Do końca marca 2017 r. opublikowano dużą ilość przepisów wykonawczych do ustaw organizujących funkcjonowanie oświaty polskiej.
Są to rozporządzenia oparte na podstawie ustawy o systemie oświaty, ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i oczywiście ustawę – Prawo oświatowe.
Należy tu wspomnieć, ze przez najbliższe lata będzie trzeba stosować przepisy wywodzące się z trzech ustaw aby móc zorganizować proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy uczniom starego i nowego systemu oświaty.

 1. Poniżej proponuję przegląd wydanych przepisów wykonawczych:
 2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego:
  a) 21 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 2094 rozporządzenie MEN z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – jest to akt prawny oparty na art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który wszedł w życie 22 grudnia 2016 r. – przeznaczony dla szkół i klas dotychczasowego systemu,
  b) 23 marca 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 622rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – jest to akt prawny oparty na art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, który wchodzi w życie 1 września 2017 r. – przeznaczony dla szkół nowego systemu,
 3. 27 grudnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. pod poz. 2150 rozporządzenie MEN z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej – jest to akt prawny oparty na art. 30 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, który wszedł w życie 1 stycznia 2017 r.

Obowiązujący13 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 r.

1 marca 2017 r. MEN opublikowało na swojej stronie internetowej kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017
Na 2017 r. ustalono kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w siedmiu obszarach:

 1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 14 lipca 2017 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w I półroczu roku budżetowego 2017),
  2) do dnia 20 października 2017 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2017 r.).
 2. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
  Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
  1) do dnia 14 kwietnia 2017 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które wystąpiły w miesiącach X-XII 2016 r. oraz w miesiącach I-II 2017 r.;
  2) w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia, jednak nie później niż do dnia 13 października 2017 r. – dotyczy pozostałych zdarzeń losowych.

Obowiązujący6 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący6 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący3 marca 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

24 lutego 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 356 rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 1. Nowe podstawy programowe.
 2. Obowiązywanie całościowe od 1 września 2017 r.:
  1) podstawa programowa wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  2) podstawa programowa kształcenia ogólnego – wszystkich uczniów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  3) podstawa programowa kształcenia ogólnego – uczniów wszystkich klas szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 3. Podstawę programową wychowania przedszkolnego stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  Natomiast nie dotyczy ona kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Obowiązujący24 lutego 2017

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący14 lutego 2017

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący14 lutego 2017

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący27 stycznia 2017

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Obowiązujący13 stycznia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący11 stycznia 2017

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do zmian w ustawie Karta Nauczyciela opublikowane w styczniu 2017 r.

W styczniu 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 60 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, która w art. 4 zawiera zmiany w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela:

1) od 26 stycznia 2017 r. zmieniły się: art. 88 ust. 1a, art. 91b ust. 2 pkt 1-2,
2) od 26 stycznia 2017 r. dodano art. 70b,
3) od 1 marca 2017 r. uchyla się art. 85x ust. 1 pkt 1,
4) od 1 marca 2017 r. zmienia się: art. 10 ust. 8b, art. 85x ust. 1 pkt 2, art. 85y ust. 7 pkt 1,
5) od 1 marca 2017 r. dodaje się art. 85y ust. 1a,
6) od 1 września 2017 r. zmienia się: art. 1 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1b, art. 3 pkt 5, art. 9d ust. 5, art. 9g ust. 6 pkt 6 i ust. 11a pkt 1 i pkt 3, art. 17 ust. 2a, art. 32 ust. 2-4, art. 42 ust. 2b pkt 2, ust. 3 i ust. 7 pkt 3, art. 91a ust. 2, art. 91b ust. 4,
7) od 1 września 2017 r. dodaje się art. 42 ust. 2d.

Charakter najważniejszych zmian w ujęciu chronologicznym:

 1. od 26 stycznia 2017 r.:
  1) dodano art. 70b o doskonaleniu nauczycieli, które może odbywać się za granicą, na podstawie umów międzynarodowych, porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, organy prowadzące szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i placówki doskonalenia, programów edukacyjnych Unii Europejskiej lub na zaproszenie podmiotów zagranicznych – okres doskonalenia za granicą jest zaliczany do okresu zatrudnienia nauczyciela w kraju, od którego zależą uprawnienia pracownicze,
  czytaj dalej >>

zwiń >>

Obowiązujący11 stycznia 2017

Problemy dyrektorów 67 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący29 grudnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący28 grudnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący27 grudnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący22 grudnia 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

 

Obowiązujący21 grudnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

 Komentarz – nowe przepisy wykonawcze mające wejść w życie z 1.09.2017 r. z uwagi na uchwalenie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W styczniu 2017 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 59 ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, która zawiera wiele delegacji ustawowych do wydania nowych przepisów wykonawczych. Poniżej prezentacja poszczególnych delegacji, w kolejności zamieszczania w cytowanej ustawie, dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który musi wydać (pomijamy te, które może) rozporządzenia określające:

1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego,

2) dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

3) rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania,

4) przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych – 15 lat, oraz przypadki, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,

5) wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące prawidłowości i skuteczności działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego,

6) klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego,

 

Obowiązujący14 grudnia 2016

Problemy dyrektorów 11 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący13 grudnia 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący9 grudnia 2016

Problemy dyrektorów 5 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący8 grudnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący2 grudnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący28 listopada 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący16 listopada 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący17 października 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący14 października 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący13 października 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący13 października 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący5 października 2016

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do nowych przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 30 września 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 rozporządzenie MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.

Wymienione rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 i 1142 oraz z 2015 r. poz. 1251).

Wymienione rozporządzenie zawiera wzór statutu, który określa w szczególności:
1) nazwę placówki doskonalenia oraz jej szczegółowe cele,
2) organ prowadzący placówkę doskonalenia,
3) zadania placówki doskonalenia,
4) organizację placówki doskonalenia,
5) tryb wprowadzania zmian w statucie.

Przepis dookreśla zasady likwidacji placówki w zakresie dokumentacji, a mianowicie ustala, że dokumentację zlikwidowanej publicznej placówki doskonalenia przekazuje się organowi prowadzącemu placówkę, z wyjątkiem dokumentacji prowadzenia kursów kwalifikacyjnych, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Definiuje jednocześnie co to jest dokumentacja prowadzenia kursów kwalifikacyjnych:
1) zgoda na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego,
2) wykaz osób prowadzących zajęcia na kursie,
3) szczegółowy plan i program kursu,
4) harmonogram kursu,
5) dziennik zajęć,
6) protokoły z egzaminów, w przypadku przyjęcia przez organizatora kursu takiej formy zaliczania zajęć,
7) rejestr wydanych świadectw ukończenia kursu.

czytaj dalej >>

 

Obowiązujący1 października 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do zmian w przepisach dotyczących dokumentacji oceniania uczniów 

 1. Zmiany dotyczące dokumentacji oceniania uczniów są związane z nowelizacją dwóch przepisów:

1) 6 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 787, rozporządzenie MEN z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – większość zapisów weszła w życie między 7 czerwca a 1 września 2016 r. (druga zmiana przepisu),
2) 18 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1278, rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – weszło w życie z dniem 1 września 2016 r. (pierwsza zmiana przepisu).

 1. Poprzez zmianę rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnychod 1 września 2016 r. ustalono, że na świadectwie szkolnym promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, wpisuje się (zał. nr do rozporządzenia – nowy ust. 11b):
  1) poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
  2) ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
  3) ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.
  Ustalony tak zapis będzie stosowany w dokumentacji szkolnej od roku szkolnego 2016/2017.

czytaj dalej >>

Obowiązujący21 września 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący9 września 2016

Problemy dyrektorów 5 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący7 września 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący6 września 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

 Komentarz do nowych przepisów dotyczących udzielania pomocy dzieciom i uczniom

 1. Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydano w dwóch minionych miesiącach dwa przepisy:

1) 18 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1045 rozporządzenie RM z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – weszło w życie z dniem 19 lipca 2016 r.,

2) 17 sierpnia 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1268 rozporządzenie RM z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. – weszło w życie z dniem 18 sierpnia 2016 r.

 1. Rozporządzenie RM z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wskazuje:

1) adresatów pomocy dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach:
a) uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność w tym punkcie wymieniona,
b) są to uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,

czytaj dalej >>

Obowiązujący5 września 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący1 września 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący1 września 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący31 sierpnia 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący31 sierpnia 2016

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Obowiązujący31 sierpnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący24 sierpnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący22 sierpnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący18 sierpnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący10 sierpnia 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący3 sierpnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący29 lipca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący29 lipca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący28 lipca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący26 lipca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący19 lipca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

 Komentarz do zmian w ustawie o systemie oświaty opublikowanych

11 lipca 2016 r.

11 lipca 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1010 ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie generalnie 1 września 2016 r., częściowo także po dniu ogłoszenia (12 lipca br.) oraz po 14 dniach od dnia ogłoszenia (26 lipca br.), wchodzi 1 stycznia 2017 r. i 1 września 2018 r., zawiera także zmiany 6 innych ustaw:
1) z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – art. 2,
2) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 3,
3) z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – art. 4,
4) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej – art. 5,
5) z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – art. 6,
6) z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (z 29.12.2015 r.) – art. 7.

Poprzez ustawę z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniono zapisy 39 artykułów, dodano 3 nowe artykuły.

Wybrane najważniejsze zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.):

 1. 1. W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony został obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty (co zmieniło warunki ukończenia tego typu szkoły), od kolejnego roku szkolnego CKE będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą one mogły korzystać w celu wstępnej oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów rozpoczynających gimnazjum (art. 9 ust. 1 pkt. 1, art. 9a ust. 2 pkt 8, art. 44q ust. 1 pkt 2 i u 3-3a, art. 44za, art. 44zs).
 2. 2. Nowym zadaniem organu prowadzącego szkołę lub placówkę stało się wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki (art. 5 ust. 7 pkt. 5).
 3. 3. Nowym zadaniem oświatowym powiatu określono zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego osobom niebędącym obywatelami polskimi które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki (art. 5a ust. 2a).

 

Obowiązujący11 lipca 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do proponowanych przez MEN od 2017 r. zmian w systemie oświaty

Podsumowania Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, które odbyło się 27 czerwca 2016 r. w Toruniu, dokonała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Centralnym punktem, najbardziej oczekiwanym, toruńskiej debaty była prezentacja proponowanych zmian systemu oświaty.

 1. Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa:
 2. Szkoła powszechna, która stopniowo zastąpi obecną szkołę podstawową, obejmująca klasy I-VIII:

1) z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV (tzw. „poziom podstawowy”), klasy V-VIII będą na tzw. „poziomie gimnazjalnym”,
2) 1.09.2017 r. do szkoły powszechnej trafią uczniowie klas I oraz absolwenci klas VI (zostaną uczniami klas VII szkoły powszechnej)

 1. Gimnazjum będzie zmierzało do masowej likwidacji w 2019 r. – w tym to roku z uwagi na brak naboru do gimnazjum od 1.09.2017 r. opuszczą ten typ szkoły ostatnie klasy III.
 2. W roku szkolnym 2019/2020 do klas I liceów i techników oraz szkół branżowych trafi podwójny rocznik uczniów (absolwentów klas VIII szkoły powszechnej i klas III gimnazjum):

1) liceum ogólnokształcące po przekształceniu poprowadzi klasy I-IV (tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych),
2) technikum po przekształceniu poprowadzi klasy I-V (tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych),
3) szkoły branżowe będą szkołami zawodowymi o dwóch stopniach kształcenia, stopień I (klasy I-III, tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych) i stopień II, po ukończeniu I (klasy I-II),
4) absolwenci gimnazjum będą kontynuowali naukę w dotychczasowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych.

 1. W proponowanej strukturze oświaty nie umieszczono dotychczasowej szkoły policealnej. Natomiast przewiduje się istnienie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych adresowanego dla absolwentów szkoły branżowej II stopnia.

czytaj dalej >>

Obowiązujący6 lipca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący5 lipca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący23 czerwca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

 Komentarz do zmian w kwalifikacjach nauczycieli religii katolickiej od 1 września 2016 r.

17 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. Urz. MEN z 2016 r. poz. 21 porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii – wchodzi w życie 1 września 2016 r.
Zastąpi ono poprzednie porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz MEN z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN z 2000 r. Nr 4 poz.20).

Najważniejsze zmiany wynikające z nowego porozumienia:
1. ustalono, że nauczyciele religii pozostający w zatrudnieniu w dniu 1 września 2016 r., którzy:

1) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, zachowują nabyte kwalifikacje do nauczania religii – można przypuszczać, iż omyłkowo pominięto tu nauczyciela dyplomowanego,

2) spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowego porozumienia, a nie uzyskali stopnia awansu zawodowego mianowanego zachowują kwalifikacje do nauczania religii do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

3) uzyskali przed dniem 1 września 2016 r. przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne w rozumieniu porozumienia z 2000 r. posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

 1. 2. zasadniczo zmieniono dotychczasowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii” na nowe uregulowanie o brzmieniu „Skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki, jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce.” (§ 7).
 2. 3. zdefiniowano:

1) kolegium teologicznym jako kolegium teologiczne prowadzone przez Kościół katolicki,

2) przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin,

3) teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe albo podyplomowe studia katechezy przedszkolnej jako studia podyplomowe umożliwiające nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych, prowadzone w wymiarze określonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

Obowiązujący17 czerwca 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do zmiany rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – analiza nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego

23 czerwca 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 895 rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Jest to druga zmiana rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, ze zm. w 2014 r. poz. 803 i w 2016 r. poz. 895).

Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2016 r. wprowadza z dniem 1 września 2016 r. nową podstawę programową wychowania przedszkolnego natomiast z dniem 1 września 2017 r. nową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego:

 1. Jako nowy cel wychowania przedszkolnego określa kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.
 2. Ustala, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy przede wszystkim dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Obowiązujący17 czerwca 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący3 czerwca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący1 czerwca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący1 czerwca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do nowego rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego

31 maja 2016 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 741 rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego – weszło w życie 31 maja 2016 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie nowego art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zmianami w 2014 r. poz. 1198; 2015 r. poz. 357, poz. 1268 i poz. 1418; 2016 r. poz. 668) o brzmieniu:

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia rzetelności, obiektywności i sprawności rozpatrywania spraw dyscyplinarnych nauczycieli.

Niniejsze rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64, ze zm. w 2015 r. poz. 1831).

Rozporządzenie z dnia 25 maja 2016 r. ma charakter techniczny i określa:

 1. tryb postępowania wyjaśniającego i rolę rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli w tym postępowaniu (m. in. rzecznik dyscyplinarny wyznacza psychologa obecnego przy przesłuchaniu świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 18 lat),

 

Obowiązujący31 maja 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący30 maja 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący7 kwietnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący7 kwietnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do zmian dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – nowe rozporządzenie


5 kwietnia 2016 r. opublikowano przepis wykonawczy do delegacji prawnej zawartej w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym – tak zwana ustawa wypoczynkowa (Dz. U. – poz. 1629) – rozporządzenie MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) – zmiany weszły w życie z dniem 6 kwietnia 2016 r.
Przepis wykonawczy precyzuje wcześniejsze zapisy ustawy o systemie oświaty na temat organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 1. Nowe rozporządzenie reguluje:
 2. termin złożenia zgłoszenia wypoczynku:
  1) w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  2) w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
  3) w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie ww. terminów, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;

 

Obowiązujący5 kwietnia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący30 marca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący25 marca 2016

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz – kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

MEN pismem nr DWST-WSST.356.2815.2016.CKW z 17 marca 2016 r. zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa w dniu 21 marca 2016 r. ogłosił kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.
Kwota 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na ten rok wynosi niespełna 166 mln zł.

Kryteria podziału rezerwy zostały ujęte w sześciu grupach:

 1. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.
 2. Korekta części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu błędów statystycznych:
  1. popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,
  2. powstałych w MEN przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej.

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach oświatowych z wyłączeniem przedszkoli ogólnodostępnych (dofinansowanie będzie również możliwe w przypadku zdarzeń losowych, które miały miejsce w miesiącach X-XII 2015 r.), pod warunkiem że:
1. zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym lub w miesiącach X-XII 2015 r.
2. jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu, a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu.

Obowiązujący21 marca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący18 marca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący8 marca 2016

Problemy dyrektorów 1 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący2 marca 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący29 lutego 2016

Problemy dyrektorów 4 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący17 lutego 2016

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

InterpretacjaInterpretacja

Interpretacja

Obowiązujący26 stycznia 2016

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Obowiązujący12 stycznia 2016

 Treść aktu prawnego

Interpretacja

 

Interpretacja

Obowiązujący5 stycznia 2016

Problemy dyrektorów 2 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do zmiany rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podpisała w dniu 22 grudnia 2015 r. rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294) – opublikowane 30 grudnia 2015 r. weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, ze zm.).
Niniejsze rozporządzenie jest przepisem czasowym na określony rok budżetowy.

Było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz. U. poz. 1977).

 1. Planowany finansowy standard A na ucznia w roku 2016 ma wynieść 5362 zł, czyli w stosunku do ubiegłego roku wzrosnąć o 103 zł (2 %). Ostatecznie zostanie określony po przyjęciu przez parlament ustawy budżetowej na rok 2016.

 

Obowiązujący30 grudnia 2015

Treść aktu prawnego

Interpretacja

Komentarz do zmian w ustawie z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – przebudowa organizacyjna systemu oświaty

W artykule 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zostały zamieszczone zmiany organizacji funkcjonowania systemu oświaty. Ustawę opublikowano 8 stycznia 2016 r. w Dz. U. poz. 35.
Weszła w życie 23 stycznia 2016 r., ze wskazanymi wyjątkami, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem 1 września 2016 r., 1 września 2017 r. i 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy, oprócz obowiązku szkolnego, dotyczą:
1) przebudowy organizacyjnej systemu oświaty,
2) prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
3) wzmocnienia roli kuratora oświaty.

 1. Obowiązkowe z mocy ustawy przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 2 ustawy).
 2. Obowiązywanie aktualnych przepisów w sprawie ramowych statutów przedszkoli, szkół oraz placówek zostało przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. (art. 3 i 4 ustawy).
 3. Dzieci w przedszkolu (art. 14 ustawy):
  1) od 1 września 2016 r. rocznym obowiązkiem przedszkolnym zostały objęte dzieci 6-letnie,
  2) od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
  3) od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

 

Obowiązujący29 grudnia 2015

Problemy dyrektorów 13 Treść aktu prawnego

Interpretacja

Interpretacja

 

Przejdź do paska narzędzi