Statut

STATUT FUNDACJI ARKA NOEGO W KATOWICACH

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą: ARKA NOEGO, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Tymoteusza Grajnera, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 1 lipca 2013 roku, sporządzonym przez notariusza Wojciecha Wysowskiego, Rep. A numer 79/2013 Kancelarii Notarialnej w Siemianowicach Śląskich przy Placu Wolności 3/4, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§4

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Ministrem właściwym jest Minister do spraw oświaty i wychowania.

§6

1. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne, oddziały, zakłady, filie, a także zakładać spółki i fundację, jak też przystępować do istniejących spółek.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym wyłącznie realizacji celów statutowych.

§7

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja ARKA NOEGO w Katowicach”.

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II – CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Fundacja została powołana w celu:
1) organizowania i prowadzenia edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, na wszystkich szczeblach i etapach,
2) wspomagania edukacji, wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
3) umożliwiania nauki zawodu i zdobycia pracy przez osoby niepełnosprawne intelektualnie,
4) wspierania i organizacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie,
5) udzielania wszelkich form pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, a także ich rodzinom,
6) prowadzenia poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
7) podejmowania innych działań na rzecz ochrony praw, rozwoju i pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

§10

1.Cele wymienione w § 9 Fundacja realizuje poprzez

1) organizowanie, wyposażanie i prowadzenie przedszkoli i szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, zapewniających odpowiednie warunki do nauki ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, a w szczególności prowadzenie:

a. działalności z zakresu wychowania przedszkolnego (PKD 85.10.Z);

b. szkół podstawowych (PKD 85.20.Z);

c. gimnazjów (PKD 85.31.A);d

d. liceów ogólnokształcących (PKD 85.31.B),

e. liceów profilowanych (PKD 85.31.C);

f. techników (PKD 85.32.A);

g. zasadniczych szkół zawodowych (PKD 85.32.B);

h. szkół specjalnych przysposabiających do pracy (PKD 85.32.C);

i. szkół policealnych (PKD 85.41.Z);

2) organizowanie zajęć i warsztatów mających na celu rozwój i integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem rówieśniczym oraz organizowanie wycieczek, konkursów, festiwali, zawodów, koncertów i imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, a w szczególności prowadzenie:

a. pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

b. pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

c. działalności z zakresu pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.59.B);

d. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z)

e. działalności związanej z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);

f. działalności wspomagającej wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)

g. pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z);

h. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 90.29.Z);

3) zaopatrywanie prowadzonych przez Fundację placówek w pomoce dydaktyczne, materiały niezbędne i przydatne w procesie edukacyjnym i rehabilitacyjno – wychowawczym,

4) pomoc rzeczową i finansową dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, pochodzącej z rodzin ubogich niebędących w stanie zaspokoić w niezbędnym zakresie uzasadnionych potrzeb tych dzieci,

5) pozyskiwanie darczyńców okolicznościowych i stałych,

6) prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów,

7) tworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół specjalnych i innych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Działalność statutowa fundacji określona w ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr. 234 poz. 1536) i jest prowadzona na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, które to znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w stosunku do społeczeństwa.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie ust. 1 pkt 1, natomiast odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie przewidzianym w ust. 1 pkt 2.
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
Do jednostek organizacyjnych utworzonych w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego (tym w m.in. przedszkoli, szkół) stosuje się odpowiednio § 32 statutu.

§11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z Fundacją.

ROZDZIAŁ III – MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§14

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
3) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
4) dochodów z działalności gospodarczej i od obrotu kapitałem,
5) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) dotacji i subwencji, jak i innych form wsparcia przez instytucje rządowe, samorządowe oraz europejskie,
7) odpisów od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami działalności Fundacji przeznaczana jest w całości na działalność statutową.

§15

Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§16

Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§18

1. Osoby, które dokonają na rzecz Fundacji znacznej darowizny, uzyskują tytuł Darczyńcy Fundacji, co stwierdza w drodze uchwały Zarząd.
2. Rada Fundacji, na wniosek zarządu, może nadawać tytuły Sponsorów Fundacji.

ROZDZIAŁ IV – ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI

§19

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd
2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.

RADA FUNDACJI

§20

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 13 członków, nie wliczając Członków Honorowych.
3. Czas trwania kadencji członków Rady Fundacji jest nieoznaczony.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
5. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Kolejnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje w drodze uchwały Rada Fundacji, na wniosek Zarządu. W skład Rady może wchodzić Fundator.
6. Rada Fundacji, na wniosek zarządu, może nadawać tytuły Członków Honorowych Rady Fundacji osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji. Członek Honorowy Rady Fundacji dysponuje głosem doradczym. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Rada Fundacji może, na wniosek Zarządu lub Członka Honorowego, podjąć decyzją o pozbawieniu tego tytułu.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. śmierci,
d. odwołania w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
8. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie dotyczy to Honorowych Członków Rady Fundacji.
9. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych wydatków z tytułu udziału w posiedzeniach.

§21

1. Do obowiązków Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad realizacją celów działania Fundacji,
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
6) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, jak też powierzanie im funkcji w Zarządzie
7) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.
2. W umowie między Fundacją, a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, fundację reprezentuje członek Rady Fundacji powołany przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
3. Celem wykonania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
a) żądanie od Zarządu przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach,
b) żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań, wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji majątku i finansów Fundacji.

§22

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji z inicjatywy własnej albo na wniosek dwóch członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu zgłoszony pisemnie.
3. W przypadku zgłoszenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji, Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
5. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone inne osoby, w tym Członkowie Honorowi; Członków Honorowych powiadamia się każdorazowo o posiedzeniu Rady Fundacji, a o udziale innych osób w posiedzeniu decyduje Przewodniczący Rady.
6. Udział osób wymienionych w punkcie 4, 5, 6 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub wskazany przez niego Członek Rady.

§23

1. Każdy Członek Rady Fundacji ma jeden głos.
2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. W sprawie powołania i odwołania członków Zarządu Rada Fundacji podejmuje uchwały jednomyślnie.

ZARZĄD

§24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Czas trwania kadencji członków Zarządu jest nieoznaczony.
4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Kolejnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje Rada Fundacji. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Przewodniczącemu Rady Fundacji,
b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. śmierci,
d. odwołania.

§25

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do zakresu kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
1) reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
2) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym realizowanie celów statutowych,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,
7) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie kierowników, zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych tych jednostek,
8) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, określanie jej przedmiotu, a także zakresu jej prowadzenia.

§26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji, przesyłając informacje o terminie posiedzenia wszystkim członkom Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§27

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1, § 35 ust. 3, § 36 ust. 3.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 29

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym.
2. Zasady odpłatności, w tym sposób i wysokość świadczeń z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie określa Rada Fundacji. W szczególności Rada Fundacji może przyznać członkom zarządu zwrot uzasadnionych wydatków związanych z pełnioną funkcją.

ROZDZIAŁ V – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§30

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną i niewyodrębnioną wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§31

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach, wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:
– działalność wydawnicza (PKD 58),
– działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
– opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z.),
– reklama (PKD 73.1.),
– działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78).

§32

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania, a w ramach posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd.
5. Decyzje o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu działa samodzielnie w ramach udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§33

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych biznesplanów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód przeznaczony jest na finansowanie działalności pożytku publicznego. Powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd.
3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI – ZMIANA STATUTU

§34

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd jednomyślnie.

§36

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego do spraw edukacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd jednomyślnie, a zatwierdza Rada Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających organizacji o zbliżonych celach.

§37

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpis fundatora:
Tymoteusz Grajner

——————————-

Dnia 16 września 2015 r.

Przejdź do paska narzędzi